A Centre Veterinari Salou t’expliquem què és la úlcera corneal, tipus d’úlceres i tractament .

Les úlceres corneals són una de les consultes més freqüents en oftalmologia veterinària. Aquestes úlceres són petites ferides a la superfície ocular, que són molt doloroses i a vegades es poden complicar amb infeccions. Per això, és molt important que siguin diagnosticades i tractades el més aviat possible. El tractament ha de ser l’adequat per eliminar la causa de l’úlcera i per fomentar una curació ràpida que redueixi el risc de pèrdua de la visió. 

Què és una úlcera corneal 

La còrnia és un dels teixits més sensibles de l’organisme. Es tracta d’una estructura externa del globus ocular, per el que es troba molt exposada a patir traumatismes.  La còrnia està formada per vàries capes, sent l’epiteli la capa més externa, que protegeix a la resta de la còrnia d’infeccions.  Quan l’epiteli està danyat, es produeix una úlcera corneal superficial. Si la lesió profunditza cap a capes més internes, el pronòstic empitjora i, en casos extrems, es pot donar la perforació del globus ocular. 

Causes d’una úlcera corneal 

Les úlceres corneals es produeixen per moltes causes. Com hem explicat, la còrnia es troba molt exposada a traumatismes, per tant aquesta és una de les causes més freqüents. No obstant això, també pot ser provocada per altres causes, com sequedat ocular, alteracions anatòmiques de les parpelles, capil·lars que creixen en zones anormals de la parpella, infeccions… 

Tipus d’úlceres corneals 

Qualsevol úlcera pot ser molt dolorosa pel pacient i pot presentar complicacions. Per això, és necessari que es diagnostiqui el més ràpidament possible. Per determinar la gravetat d’una úlcera corneal serà necessari realitzar una exploració completa de totes les estructures oculars, valorant la producció de llàgrima i la pressió intraocular. 

Una úlcera es pot classificar com: 

  • Superficial: afecta a l’epiteli corneal i, si no hi ha complicacions, s’hauria de curar en uns dies. 
  • Estromal: afecta a la segona capa de la còrnia, l’estroma. Segons la profunditat es classifiquen en úlceres estromals anteriors, mitjes i posteriors. La majoria de vegades requereixen un tractament quirúrgic per curar.
  • Descemetocele: Quan l’úlcera és tan profunda que s’ha perdut l’epiteli i tot l’estroma, queda només l’última capa, anomenat endoteli, amb la seva membrana basal, o membrana de Descemet. Aquestes úlceres tenen altíssim risc de perforació i el seu tractament és cirurgia d’urgència per prevenir la pèrdua de l’ull.
  • Perforada: Quan la lesió afecta a totes les capes corneals, inclosos l’endoteli i la capa de Descemet, hi ha pérdua d’humor acuós (el líquid que hi ha a la cambra anterior de l’ull). S’ha de realitzar cirurgia d’urgència. 

Tractament de les úlceres corneals 

El tractament per curar una úlcera corneal dependrà molt del tipus d’úlcera i de la fase en què aquesta es trobi. És important no administrar cap col·liri si no l’ha receptat un veterinari, ja que algunes medicacions poden empitjorar la situació i afectar el pronòstic de la malaltia. 

Una úlcera superficial sol curar-se sense complicacions aplicant tractaments tòpics antibiòtics i analgèsics. Per altra banda, una úlcera complicada o infectada necessita un tractament més específic. 

En el cas d’úlceres profundes que no responen al tractament tòpic o sistèmic, pot ser necessària la cirurgia per preservar la integritat del globus ocular. En tots els casos, és recomanable col·locar un collar isabelí per evitar lesions autoinduïdes quan l’animal es grata l’ull. 

Conclusions 

Les úlceres corneals representen un percentatge considerable de les visites oftalmològiques veterinàries. Un diagnòstic i tractament precoç són essencials per intentar evitar el risc de complicacions, com la pèrdua de la visió.